Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Rodzaje zleceń w UTP

Zlecenia MO (Market Order)

Zlecenie MO jest zleceniem bez limitu ceny. Zastępuje zlecenie Po Każdej Cenie (PKC).Jego realizacja odbywa się po najlepszych kursach z przeciwnej strony arkusza zleceń. MO może być zrealizowane w kilku transakcjach po różnych cenach. Inwestor nie ma możliwości kontroli kursu transakcji.

 • zlecenie MO można składać w fazie przed otwarciem, przed zamknięciem oraz w fazie notowań ciągłych,
 • ma taki sam priorytet realizacji jak zlecenia MTL,
 • w momencie złożenia zlecenia, po przeciwnej stronie arkusza nie musi oczekiwać zlecenie przeciwstawne, nie powoduje to zawieszenia notowań
 • niezrealizowana część zlecenia pozostaje w arkuszu nadal jako MO
   

Zlecenia MTL (Market to Limit)

 • zlecenie zastępuje dotychczasowe zlecenia PCR oraz PCRO,
 • ma taki sam priorytet realizacji jak zlecenia MO,
 • MTL może zostać złożony w fazie przed otwarciem, przed zamknięciem oraz podczas notowań ciągłych, w czasie dogrywki zostanie odrzucone
 • nie jest możliwe złożenie zlecenia MTL, jeśli przeciwna strona arkusza nie zawiera żadnych zleceń
   

Zlecenie PEG

Zlecenie PEG jest zleceniem z limitem dynamicznie powiązanym z kursem najlepszego zlecenia po tej samej stronie arkusza. Kurs zlecenia PEG ulega zmianie wraz ze zmianą kursu najlepszego zlecenia. Limit zlecenia PEG jest aktualizowany w sposób ciągły.
Zlecenia PEG nie są przyjmowane przez system giełdowy (są odrzucane), a przyjęte wcześniej zlecenia tracą ważność w następujących sytuacjach:

 • w fazie Przed Otwarciem i Przed Zamknięciem i w czasie dogrywki
 • w trakcie zawieszenia instrumentu,
 • w tracie notowań ciągłych jeśli nie ma innych zleceń po tej samej stronie arkusza, co zlecenie PEG,

Zlecenie PEG może mieć zdefiniowany dodatkowy limit ograniczający automatyczną zmianę kursu PEG. Po osiągnięciu ustalonego limitu zlecenie PEG nie będzie aktualizowane. Wznowienie aktualizacji odbywa się automatycznie, jeśli limit najlepszego zlecenia kupna spadnie poniżej lub sprzedaży wzrośnie powyżej ustalonego limitu.

Przykład – notowania ciągłe:

1. Arkusz w momencie wyjściowym

Kupno Sprzedaż
   nr zlecenia      typ      wolumen      kurs      kurs      wolumen      typ      nr zlecenia  
2 limit 10 100 104 20 limit 3
1 limit 15 99        


2. Napływa zlecenie kupna 30 akcji typu PEG (zlecenie nr 4) z limitem 102 . Zlecenie otrzymuje limit najlepszego zlecenia z limitem po stronie kupna , czyli 100.

Kupno Sprzedaż
   nr zlecenia      typ      wolumen      kurs      kurs      wolumen      typ      nr zlecenia  
2 limit 10 100 104 20 limit 3
4 PEG 30 100        
1 limit 15 99        


3. Napływa zlecenie kupna 10 akcji (zlecenie nr 5) z limitem 102 

Kupno Sprzedaż
   nr zlecenia      typ      wolumen      kurs      kurs      wolumen      typ      nr zlecenia  
5 limit 10 102 104 20 limit 3
2 limit 10 100        
4 PEG 30 100        
1 limit 15 99        


4. Podczas aktualizacji zleceń limit zlecenia PEG jest aktualizowany, i otrzymuje najlepszy limit po stronie kupna czyli 102. Aktualizacja limitu skutkuje utratą priorytetu zlecenia PEG.

Kupno Sprzedaż
   nr zlecenia      typ      wolumen      kurs      kurs      wolumen      typ      nr zlecenia  
5 limit 10 102 104 20 limit 3
4 PEG 30 102        
2 limit 10 100        
1 limit 15 99        


5. Napływa zlecenie kupna 5 akcji (zlecenie nr 6) z limitem 103. 

Kupno Sprzedaż
   nr zlecenia      typ      wolumen      kurs      kurs      wolumen      typ      nr zlecenia  
6 limit 5 103 104 20 limit 3
5 limit 10 102        
4 PEG 30 102        
2 limit 10 100        
1 limit 15 99        

 
6. Tym razem podczas aktualizacji zleceń, limit zlecenia PEG nie jest zmieniany, ponieważ spowodowałoby to przekroczenie ustawionego poziomu 102 w zleceniu PEG. Zlecenie PEG nie traci swego priorytetu.

Kupno Sprzedaż
   nr zlecenia      typ      wolumen      kurs      kurs      wolumen      typ      nr zlecenia  
6 limit 5 103 104 20 limit 3
5 limit 10 102        
4 PEG 30 102        
2 limit  10  100        
1 limit 15 99        

 7. Napływa zlecenie sprzedaży 20 akcji MO czyli dawniej PKC (zlecenie nr 7). Dochodzi do zawarcia następujących transakcji:

- zlecenie nr 7 ze zleceniem nr 6 ; kurs 103 , wolumen 5
- zlecenie nr 7 ze zleceniem nr 5 ; kurs 102 , wolumen 10
- zlecenie nr 7 ze zleceniem nr 4 ; kurs 102 , wolumen 5

Kupno Sprzedaż
   nr zlecenia      typ      wolumen      kurs      kurs      wolumen      typ      nr zlecenia  
4 PEG 25 102 104 20 limit 3
2 limit 10 100        
1 limit 15 99        


8. Podczas aktualizacji zleceń, limit zlecenia PEG aktualizowany jest na limit najlepszego zlecenia pod stronie kupna, czyli 100. PEG traci priorytet przyjęcia zlecenia. 

Kupno Sprzedaż
   nr zlecenia      typ      wolumen      kurs      kurs      wolumen      typ      nr zlecenia  
2 PEG 100 100 104 20 limit 3
4 PEG 25 100        
1 limit 15 99        


Zlecenia z limitem aktywacji - STOP

Najważniejszą zmianą w systemie UTP jest odmienny sposób aktywacji zleceń STOP w fazie przed otwarciem i przed zamknięciem oraz w czasie zawieszenia papieru. Zlecenia typu STOP nie biorą udziału w kalkulacji teoretycznego kursu otwarcia (TKO) oraz teoretycznego wolumenu otwarcia (TWO). Zlecenia STOP nie zostaną zrealizowane w trakcie zawierania transakcji na samym otwarciu instrumentu.

Ważne na fixing - WNF

Zlecenie jest przyjmowane do systemu w czasie każdej fazy sesji, ale aktywne tylko na najbliższym fixingu (otwarciu, zamknięciu lub podczas fazy równoważenia instrumentu). Niezrealizowana część zlecenia jest usuwana natychmiast po zakończeniu fixingu. Zlecenia WNF mają mogą być ważne jedynie na sesję. Zlecenia WNF pozostają niewidoczne w trakcie notowań ciągłych, o ile dany instrument nie zostanie zawieszony.

Zlecenia ważne na zamknięcie - WNZ

Zlecenia WNZ są przyjmowane w trakcie każdej fazy notowań, ale biorą udział jedynie w najbliższym fixingu na zamknięcie. Niezrealizowana część zlecenia zostaje usunięta natychmiast po zakończeniu fixingu na zamknięcie, a wszystkie zlecenia z tym typem ważności zostają automatycznie anulowane po zakończeniu sesji.

Ważne do czasu - WDC

Zlecenia jest ważne do określonego w zleceniu czasu w dniu jego złożenia, liczonego co do sekundy.. Określony czas ważności wprowadzamy w arkuszu zleceń, w oknie „czas” za oknem „ważne do” , w formacie gg:mm:ss. Po upływie tego czasu zlecenie automatycznie zostaje anulowane.

Zlecenia z warunkiem minimalnej wielkości wykonania - WMin 

 • zlecenia można składać wyłącznie w trakcie notowań ciągłych,
 • warunek minimalnej wielkości wykonania oznacza, że jeżeli po przeciwnej stronie arkusza nie będzie wolumenu pozwalającego na realizację wolumenu zlecenia określonego warunkiem Wmin zlecenie takie zostanie automatycznie anulowane,
 • w przypadku gdy zlecenie zrealizuje się częściowo, pozostała jego część nadal będzie aktywna w arkuszu zleceń, ale już bez warunku minimalnej wielkości wykonania
   

Zlecenia z warunkiem wielkości ujawnianej - WUJ

Realizacja zleceń z warunkiem wielkości ujawnionej przebiega odmiennie niż w systemie Warset: 

 • w fazie przed otwarciem i przed zamknięciem teoretyczny wolumen otwarcia (TWO) będzie publikowany z uwzględnieniem jedynie ujawnionego wolumenu zlecenia WUJ,
 • wielkość ujawniana nie może być mniejsza niż 10 szt
 • gdy ostatnia część zlecenia jest mniejsza od wielkości ujawnionej, ujawniana jest cała pozostała część
 • zlecenie z warunkiem WUJ może dodatkowo zawierać warunek minimalnej wielkości wykonania

 

 
Zamknij