Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

SPO z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy Skystone Capital S.A. (dawniej: BBI Zeneris S.A.)

Przedstawiamy Państwu informacje na temat publicznej oferty akcji z zachowaniem prawa poboru spółki Skystone Capital S.A. (dawniej: BBI Zeneris S.A.)

ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI
Skystone Capital S.A. (dawniej: BBI Zeneris S.A.) jest spółką inwestującą w przedsięwzięcia w szeroko pojętym obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Spółka koncentruje się na wyszukiwaniu, ocenianiu, przygotowywaniu, organizowaniu i realizowaniu inwestycji mających na celu produkcję zielonej energii elektrycznej oraz cieplnej. Działalność prowadzona jest w oparciu o spółki celowe, w których udziały ma Skystone Capital S.A. oraz niekiedy inicjatorzy projektu. Jedną z podstawowych ról Emitenta jest dystrybuowanie środków finansowych do spółek celowych z przeznaczeniem na realizację konkretnych projektów inwestycyjnych i „zarządzanie właścicielskie”.

Działalność operacyjna Emitenta w roku 2012 oraz 2013 odnosiła się do bezpośredniego wspomagania zarządów spółek zależnych oraz ich nadzoru w zakresie prowadzonej działalności inwestycyjnej oraz operacyjnej. Emitent na bieżąco wspierał w zakresie pozyskiwania finansowania dłużnego spółki zależne, które prowadzą działalność w następujących obszarach:
• energetyka biomasowa (OZEN Plus Sp. z o.o., );
• energetyka biogazowa (Biogaz Zeneris Sp. z o.o., Biogazownia BIELANY Sp. z o.o., Biogaz Zeneris Tech Sp. z o.o.);
• energetyka wodna (Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o., Elektrownie Wodne Zeneris Plus Sp. z o.o., Zespół Elektrowni Wodnych Zeneris Sp. z o.o.);
• energetyka wiatrowa (Viatron S.A.);
• energia z odpadów (Energo-Eko I S.A.).

MEMORANDUM INFORMACYJNE
Publiczna oferta akcji serii A1 Skystone Capital S.A. jest prowadzona na podstawie Memorandum informacyjnego, zgodnie z art. 41 w związku z art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie publicznej.

Memorandum informacyjne nie było zatwierdzane przez KNF.

Memorandum informacyjne - data publikacji: 31 sierpnia 2013 r.

Aneksy do Memorandum informacyjnego:

Aneks nr 1 - data publikacji: 19 września 2013 r.

Aneks nr 2 - data publikacji: 15 listopada 2013 r.

Komunikaty aktualizujące Memorandum informacyjne:

Komunikat aktualizujący nr 1 - data publikacji: 4 września 2013 r.

Komunikat aktualizujący nr 2 - data publikacji: 6 września 2013 r.

Komunikat aktualizujący nr 3 - data publikacji: 13 września 2013 r.

Komunikat aktualizujący nr 4 - data publikacji: 19 września 2013 r.

Komunikat aktualizujący nr 5 - data publikacji: 3 października 2013 r.

Komunikat aktualizujący nr 6 - data publikacji: 28 października 2013 r.

Komunikat aktualizujący nr 7 - data publikacji: 26 listopada 2013 r.

Informacja o nieosiągnięciu progu zapisów na akcje serii A1 - data publikacji: 12 grudnia 2013 r.

Parametry Oferty
Na podstawie Memorandum oferowanych jest do objęcia 73 425 321 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Oferta nie jest dzielona na transze.

Akcjonariusze Emitenta, którzy mieli zaksięgowane akcje Emitenta na rachunkach papierów wartościowych w dniu ustalenia prawa poboru, tj. 6 września 2013 r., otrzymają prawa poboru w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji Emitenta.

Na podstawie uchwały emisyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z 21 sierpnia 2013 r., emitowanych jest nie mniej niż 36.712.660 i nie więcej niż 73.425.321 akcji serii A1. Zgodnie z uchwałą emisyjną, 2 (dwa) jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) akcji serii A1.

Harmonogram oferty
• Ostatni dzień nabycia na GPW akcji Emitenta z prawem poboru: 3 września 2013 r.
• Dzień ustalenia prawa poboru: 6 września 2013 r.
• Rozpoczęcie subskrypcji akcji serii A1: 11 września 2013 r.
• Przyjmowanie zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych, a także Zapisów Dodatkowych: od 11 września 2013 r. do 23 września 2013 r.
• Planowany przydział akcji w wykonaniu prawa poboru i Zapisów Dodatkowych: 2 października 2013 r. Jeżeli jednak po rozpoczęciu Publicznej Oferty zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału akcji serii A1, o których Emitent powziął wiadomość przed przydziałem, termin przydziału nie może przypaść wcześniej niż 2 dni po dniu podania do publicznej wiadomości tego aneksu.
• Zamknięcie subskrypcji akcji serii A1 w przypadku subskrybowania w wykonaniu prawa poboru i Zapisów Dodatkowych wszystkich akcji serii A1: Dzień dokonania przydziału akcji w wykonaniu prawa poboru
• Przyjmowanie zapisów na akcje serii A1 nieobjęte Zapisami Podstawowymi oraz Zapisami Dodatkowymi: od 1 października 2013 r. do 11 grudnia 2013 r.
• Przydział akcji serii A1 podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Emitenta: 12 grudnia 2013 r.
Jeżeli jednak po rozpoczęciu Publicznej Oferty zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału akcji serii A1, o których Emitent powziął wiadomość przed przydziałem, termin przydziału nie może przypaść wcześniej niż 2 dni po dniu podania do publicznej wiadomości tego aneksu.

Cena Akcji

Cena emisyjna jednej akcji serii A1 wynosi 0,10 zł.

Zapisy

Zapis Podstawowy
Podmiotami uprawnionymi do subskrybowania akcji serii A1 w wykonaniu prawa poboru (Zapis Podstawowy) są:
• akcjonariusze Emitenta, którzy w dniu ustalenia prawa poboru posiadali zaksięgowane na rachunku papierów wartościowych akcje Emitenta i którzy nie dokonali zbycia praw poboru do momentu złożenia zapisu na akcje serii A1;
• podmioty, które nabyły prawa poboru i nie dokonały ich zbycia do momentu złożenia zapisu na akcje serii A1.

Zapis Dodatkowy
Podmioty będące akcjonariuszami Emitenta (tzn. mające zaksięgowane na rachunkach papierów wartościowych akcje Emitenta) na koniec dnia ustalenia prawa poboru, mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie zapisu dodatkowego na akcje serii A1 w liczbie nie większej niż wielkość emisji akcji serii A1 (Zapis Dodatkowy). Akcje serii A1 objęte Zapisem Dodatkowym, Zarząd Emitenta przydziela proporcjonalnie do zgłoszeń.

Zapis w ramach zaproszenia Zarządu Emitenta
W przypadku, gdy w terminie wykonania prawa poboru podmioty, którym przysługują jednostkowe prawa poboru lub osoby uprawnione do złożenia Zapisu Dodatkowego nie obejmą wszystkich akcji serii A1, Zarząd Emitenta może zaoferować niesubskrybowane akcje serii A1 według swojego uznania, wytypowanym przez siebie Inwestorom w ramach indywidualnych zaproszeń.

Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie.
Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski Memorandum nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy w sprawie prospektu lub Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych. Papiery wartościowe objęte Memorandum nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.
Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Memorandum łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z toczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Rozdziale 1 Memorandum pt. ”Czynniki ryzyka”.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny.


 
Zamknij